Zwroty i reklamacje

Tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

  1. Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących usług.
  2. Reklamacje należy składać pisemnie, listem poleconym na adres korespondencyjny Usługodawcy.
  3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
    a) oznaczenie Usługobiorcy (w tym jego imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefoniczny, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres siedziby oraz dane kontaktowe osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją);
    b) szczegółowy opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
  4. Usługodawca rozpatrzy reklamacje w terminie do 14 dni od ich otrzymania.
  5. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

Oprogramowanie w wersjach elektronicznych nie podlega zwrotom.

  Formularz odstąpienia od umowy

Log in or create an account

fb iconLog in with Facebook